Jakhongir Zokhidov

Works

Khodja Nasreddin
National dolls
Ceramics